Friday, 29 November 2013 04:24

Day 4: Ramdom images trong windows phone

Ở các bài tổng hợp mình đã giới thiệu cho bạn làm sao để random một số giới hạn từ Min->Max và trong bài này bạn sẽ được biết làm sao để random nhiều bức ảnh khác nhau, đồng thời làm thế nào để biết được chỉ số của từng bức ảnh được Random.