.Net (1)

ASP.NET cung cấp những cải tiến cho máy chủ hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó, bao gồm cải tiến về hiệu suất, hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển các tiêu chuẩn và công cụ của trang web hiện đại, và cải tiến về sự hòa hợp WebAPI, MVC, và WebForms. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng phát triển ứng dụng ASP.NET bằng cách sử dụng nhiều công cụ và các biên tập viên, nhưng Visual Studio tiếp tục cung cấp một cách hiệu quả để xây dựng ứng dụng web. Trong bài viết này chúng ta sẽ trải qua việc tạo các ứng dụng ASP.NET web đầu tiên của bạn khi sử dụng Visual Studio 2015.