Thursday, 04 September 2014 13:43

[Day3] Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 2)

Written by 
Rate this item
(2 votes)

Khi đã tạo một dự án cloud service, bạn có thể làm việc với các role, làm việc với các dịch vụ lưu trữ, và làm việc trong debug và triển khai của service.

Làm việc với Cloud Service Roles

Bạn có thể liên kết các một Web role hay Worker role đã tồn tại trong solution vào một cloud service hoặc tạo mới một Web role hay Worker role. Để thêm mới, nhấn chuột phải vào thư mục con Role -> chọn Add.

Thêm một Web role hay một Worker role

Làm việc với Storage Services

Windows Azure development fabric bao gồm một môi trường lưu trữ cục bộ tương tự như dịch vụ lưu trữ đám mây. Nó có các service blob, queue, table tương tự như trên đám mây. Những service này phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 hay 2008. Vì thế, bạn cần phải cài đặt SQL Server 2005 hay 2008 trên máy của bạn khi làm việc với các dịch vụ lưu trữ trên môi trường phát triển.

Để chạy development storage:

Chọn Start  -> All Programs -> Windows Azure SDK è Development Storage.

Development Storage

Khi debug một dự án cloud service bằng Visual Studio, nó sẽ khởi động Development Storage. Nhấp phải chuột vào icon Windows Azure và chọn Show Development Storage UI.

Show Storage UI

Và đây là màn hình development storage

Development Storage

Triển khai dịch vụ

Để triển khai dịch vụ đám mây Windows Azure trên đám mây, bạn phải đóng gói nó thành tập tin *.cspkg. Nó chứa tất cả các thành phần, thư viện, và upload gói này lên Windows Azure developer portal. Để đóng gói một service, nhấp phải chuột vào dự án cloud service, chọn Publish.

Chấp chuột phải chọn Publish

Khi chọn Publish, Visual Studio .NET tạo ra 2 tập tin [Tên service].cspkg và ServiceConfiguration.cscfg. Nó cũng sẽ mở trình duyệt của bạn và đưa bạn đến màn hình đăng nhập LiveID để đăng nhập vào Windows Azure developer portal. Tập tin [Tên Service].cspkg là gói dịch vụ chứa tất cả các thành phần được yêu cầu bởi Windows Azure để chạy service trên đám mây. Tập tin .cspkg là một tập tin nén, bạn có thể đổi tên nó thành .zip để có thể giải nén nội dung bên trong. Tập tin ServiceConfiguration.cscfg là tập tin cấu hình cho thực thể của dịch vụ. Nó là bản copy của tập tin ServiceConfiguration.cscfg từ dự án cloud service.

Read 6179 times Last modified on Friday, 05 September 2014 14:34